Home News Forum Careers Supplier Travel Agent Hotel Map Directoryประกาศ
Account ใดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน
เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ทางเราจะ "ระงับการให้บริการ"


พื้นที่นี้ให้บริการฟรี! เฉพาะโรงแรม รีสอร์ทและ Service Apartment ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หากประสงค์จะใช้บริการฟรี! ติดต่อได้ที่นี่

บริษัทจัดหาคนให้โรงแรมหรือธุรกิจที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทโรงแรม
ไม่ต้องติดต่อมานะครับ


หมายเหตุ : พื้นที่นี้ มีไว้สำหรับโรงแรมที่เป็น "สมาชิกประเภทองค์กร" (Hotel Registration) เท่านั้น โดยไม่รวมถึงผู้ที่เคยสมัคร "สมาชิกทั่วไปที่สมัครผ่าน Forum" แต่อย่างใด

Your E-Mail :
Password :
   Remember me

I forgot my password

สิ่งที่ต้องถือปฏิบัติ : เนื่องจาก User Name และ Password เพื่อเข้าใช้บริการ ที่ท่านถือครองอยู่ในขณะนี้ ให้สิทธิ์ 1 Account ต่อ 1 โรงแรมเท่านั้น เมื่อผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน Hotel Profile พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง ผู้ที่รับช่วงต่อจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อโดยทันทีพร้อมหลักฐานไฟล์ Scan บัตรประจำตัวพนักงาน และที่สำคัญห้ามนำ User Name และ Password ไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบุคคลากรของโรงแรมหรือประกาศรับสมัครงานให้กับองค์กรอื่นในนามของตน หากฝ่าฝืนทางเราจะระงับการให้บริการแก่โรงแรมของท่านเป็นการถาวร. 

 

 

Copyright © 2006 - 2017 by www.hotelier-th.com  All rights reserved.  Feedback