I Residence Silom Hotel

IT Officer

Number of Position : ื-

Salary : N/A Baht

Job Description :
- สนับสนุนและช่วยเหลือด้านระบบสารสนเทศให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องประชุม
- บำรุงรักษาระบบ IT ขององค์กรทั้งในด้านระบบ โปรแกรม
- ให้บริการ และแนะนำแก้ไขปัญหาด้าน IT ให้แก่เจ้า หน้าที่ในองค์กร
- ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีใช้งานโปรแกรมที่ใช้ใน โรงแรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร
- ทดสอบ แนะนำ และแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ภายใต้บทบาทหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน

Qualifications :
- ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สถิติ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
- สามารถดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
- - มีความกระตือรือร้น มีปฏิภาณ ไหวพริบ คล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

Address : 67 ซอยพิพัฒน์ 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ,  Bangkok (Central), Thailand

Category : Engineering
Date Posted : Wed, 02 Jan 2019, 16:36:52 +0700


Contact Person
Udomporn  Sekampa
Assistant Human Resource Manager

Email : hrasst@iresidencesilom.com
Tel. 02-9679700-3   Fax. 02-2679709

Apply